Общи условия

за ползване на услуги заявени чрез платформата CarAssist

 1. Услугите, предоставяни от Изпълнителя, чрез платформата CarAssist включват приемане на автомобила на Възложителя от адрес в град София, посочен от Възложителя, извозване на автомобила до автосервиз или друго място за извършване на автоуслуги: сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други автоуслуги посочени от Възложителя, както и връщане на автомобила на посочения от Възложителя адрес на територията на град София.

 2. Изпълнителят не извършва същинската автоуслуга по сервизиране на автомобила, смяна на гуми, смяна на масло, измиване, пълнене на климатик, технически преглед, както и други автоуслуги, посочени от Възложителя. Тези автоуслуги се извършват от автосервизите, предложени от Изпълнителя (доверен сервиз), или от друг автосервиз, посочен от Възложителя. Изпълнителят не носи отговорност за качеството на автоуслугите, рекламация, гаранции и др. дейности, свързани с автоуслугите, предоставяни от автосервизите. Отговорността за автоуслугите и вложените части, аксесоари, консумативи и други материали е изцяло на автосервизите. Като допълнителна услуга Изпълнителят може да предложи гаранция за извършените автоуслуги, като това се посочва във всеки конкретен договор.

 3. Получаването на автомобила се извършва на място и във време, заявени от Възложителя и посочени като негови контакти, като часът и денят за получаване на автомобила се уговарят устно, писмено или чрез електронна поща.

 4. При предаване на автомобила Възложителят попълва и подписва с представител на CarAssist приeмо-предавателни протоколи по образец на Изпълнителя. Ако Възложителят не попълни и не подпише Примо-предавателен протокол по образец на Изпълнителя, то Изпълнителят не дължи предоставяне на Услугата, а Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя пълния размер на цената на заявената Услуга по извозване на автомобила, независимо, че тя не е била предоставена изцяло от Изпълнителя.

 5. След приемане на автомобила Изпълнителят ще го предаде в съответния автосервиз за извършване на автоуслугите, заявени от Възложителя.

 6. След предаване на Автомобила в съответния автосервиз, представителите на автосервиза ще извършат оглед на автомобила. В случай, че е заявена автоуслуга, която не е с фиксирана цена, или ако се налага допълнителен ремонт или обслужване на автомобила, автосервизът ще предостави информация на Изпълнителя, а Изпълнителят ще се свърже с Възложителя и ще му предаде офертата на автосервиза за извършване на съответната автоуслуга, както и за цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали. Възложителя има право да потвърди или откаже офертата, като отказът от автоуслугата не го освобождава от задължението да заплати заявените от него автоуслуги с фиксирана цена или цената за Услугите на Изпълнителя. Ако Възложителя потвърди офертата на автосервиза, включително по електронна поща или телефон, за него възниква задължение да заплати тези автоуслуги, както и цената на необходимите части, консумативи, аксесоари и други материали, включени в офертата.

 7. След извършване на автоуслугите Изпълнителят ще върне автомобила на Възложителя на адреса, заявен от последния. Възложителят е длъжен да присъства на уговореното място и време за получаване на автомобила. В противен случай Изпълнителят ще върне автомобила по друго време, съгласно възможностите на Изпълнителят. В този случай Изпълнителят има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Възложителя. Възложителя дължи заплащане и на всички автоуслуги.

 8. Времето за извършване на автоуслугите и срокът за връщане на автомобила на Възложителя зависят от съответния автосервиз, който извършва автоуслугата. Изпълнителят не носи отговорност при забава в извършването на автоуслугите от съответния автосервиз, което отлага момента на връщане на автомобила на Възложителя. В този случай Изпълнителят има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Възложителя каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Възложителят дължи заплащане и на всички автоуслуги. Възложителят дължи заплащане и на всички автоуслуги.

 9. При връщане на автомобила Възложителят попълва и подписва Примо-предавателен протокол по образец на Изпълнителят и има право да получи обратно подписаното от него пълномощно за лицето, което е приело автомобила от името на Изпълнителят. Ако Възложителят не попълни и не подпише Примо-предавателен протокол по образец на Изпълнителя, Изпълнителят може да откаже връщането на автомобила, като поиска присъствието на свидетел/и при предаването или осигуряването на други условия за връщане на автомобила. В този случай Изпълнителят има право да получи пълния размер на възнаграждението за Услугите по извозване и не дължи на Възложителя каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Възложителят дължи заплащане и на всички автоуслуги.

 10. Приемането и връщането на автомобилите се извършва на адреса, посочен от Възложителя.

 11. Когато в автомобила няма достатъчно гориво за извозването му до съответния автосервиз и връщането му на Възложителя, Изпълнителят има право да зареди необходимото гориво за сметка на Възложителя в избрана от Изпълнителя бензиностанция. С предаването на автомобила се счита, че Възложителят е упълномощил Изпълнителят да зареди необходимото гориво за сметка на Възложителя и дължи стойността на горивото при връщането на автомобила.

 12. Автомобилът се връща лично на Възложителя, освен ако Възложителя не е заявил писмено друго лице, на което на бъде върнат автомобила.

 13. При грешка в посочения адрес, поради която Възложителят не може да бъде намерен на адреса, Изпълнителят ще се свърже с Възложителя за уточняване на адреса, като посещението на погрешно или неточно заявен от Възложителя адрес се заплаща допълнително като отделна предоставена в цялост Услуга в пълен размер. В този случай Възложителят дължи заплащане и на разходите и разноските на Изпълнителя по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Възложителя.

 14. В случай, че Възложителят не бъде намерен в часа за приемане или връщане на автомобила на посочения от него адрес или не бъдат осигурени друг условия за приемане или връщане на автомобила, Изпълнителят се освобождават от задължението си да предостави поръчаната Услуга, а Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на пълния размер на Услугата по извозването, както и на автоуслугите, ако такива са били предоставени. В този случай Възложителят дължи заплащане и на разходите и разноските на Изпълнителя по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Възложителя, ако има такива.

 15. Възложителят може да потвърди желанието си да получи Услугата и да предаде автомобила на Изпълнителя и след часа за приемане на автомобила, ако автомобилът не е бил предаден в уговорения час. Ако автомобилът не е бил предаден поради обстоятелства, за които Изпълнителят не отговаря, Възложителят дължи заплащането на услугата повторно. В този случай започва да тече съответно нов срок за връщане на автомобила и Възложителят дължи заплащане и на разходите и разноските на Изпълнителят по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Възложителят, ако има такива.

 16. При забава в получаване или предаване на автомобил, за която Изпълнителят отговаря, Изпълнителят може да предложи на Възложителя отстъпка от цената или друг метод за компенсация на Възложителя.

 17. Правото на собственост върху всички стоки, включително вложените части, консумативи, аксесоари и други материали преминава в Възложителя след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на съответния автосервиз.

 18. Изпълнителят може да откаже връщането на автомобила при отказ на Възложителя да заплати цената на Услугите, на горивото, на автоуслугите и/или на вложените части, консумативи, аксесоари и други материали. В този случай ще върне автомобила след заплащане на всички дължими от Възложителя суми, като не дължи на Възложителя каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения. Когато Изпълнителят е посетил адреса на Възложителя повторно след отказ на Възложителя да заплати пълния или частичен размер на дължимите от него суми, Възложителят дължи заплащането на Услугата по извозване повторно, както и разходи и разноски на Изпълнителя по съхранение и запазване на автомобила до датата на връщането му на Възложителя.

 19. Изпълнителят не носи отговорност за автоуслугите, вложени части, консумативи, аксесоари и други материали. За тези автоуслуги и материали отговорността е на автосервизите и автосервизите предоставят съответната гаранция.

 

Общите условия са осъвременени за последен път на 17.04.2020